Czytania z dnia

Partnerzy

 

SpacerWEB Michał Płachetka Fotografia Wnętrz i Wirtualne Spacery 3D

Polecane linki

Wyszukiwarka Biblijna (wersja beta)

1Krn, 2, 1-55


Potomkowie Jakuba. Pokolenie Judy. Kalebici

1  Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon, 2  Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser. 3  Synowie Judy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili się mu z Bat-Szuy, Kananejki. Lecz Er, pierworodny Judy, okazał się złym w oczach Pana i spotkała go śmierć. 4  Także synowa jego, Tamar, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu. 5  Synowie Peresa: Chesron i Chamul. 6  Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Darda, wszystkich ich pięciu. 7  Synowie Karmiego: Akar, który zatrwożył Izraela z powodu kradzieży rzeczy obłożonych klątwą. 8 Syn Etana: Azariasz. 9  Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj. 10  Ram był ojcem Amminadaba. Amminadab zaś – Nachszona, naczelnika potomków Judy. 11  Nachszon był ojcem Szalmy, a Szalma – Booza. 12  Booz był ojcem Obeda, a Obed – Jessego. 13  Jesse był ojcem: pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Szimei, 14  czwartego Netaneela, piątego Raddaja, 15  szóstego Osema, siódmego Dawida. 16  A siostrami ich były: Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel, trzej; 17  Abigail zaś urodziła Amasę; ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita. 18  Kaleb, syn Chesrona, miał Jeriota ze swoją żoną, Azubą. Oto [jeszcze] jej synowie: Jeszer, Szobab i Ardon. 19  A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Chura. 20  Chur zaś był ojcem Uriego, a Uri – Besaleela. 21  Potem zbliżył się Chesron do córki Makira, ojca Gileada, wziął ją za żonę, gdy miał sześćdziesiąt lat, a urodziła mu Seguba. 22  Segub był ojcem Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead. 23  Geszur i Aram zabrali Osiedla Jaira i Kenat z przynależnymi sześćdziesięcioma miejscowościami; wszyscy oni byli synami Makira, ojca Gileada. 24  Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abijja, urodziła mu Aszchura, ojca Tekoa. 25  Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: Ram – pierworodny, Buna, Oren, Osem i Achiasz. 26  Miał też Jerachmeel inną żonę, imieniem Atara; ta była matką Onama. 27  Synowie Rama, pierworodnego Jerachmeela: Maas, Jamin i Eker. 28  Synami Onama byli: Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur. 29  Żona Abiszura, która miała na imię Abihajil, urodziła mu Achbana i Molida. 30  Synami Nadaba: Seled i Appaim. Seled umarł bezdzietny. 31  Synem Appaima: Jiszi. Synem Jisziego: Szeszan. Synem Szeszana: Achlaj. 32  Synami Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietny. 33  Synami Jonatana: Pelet i Zara. Ci byli synami Jerachmeela. 34  Szeszan nie miał synów, tylko córki, ale miał sługę Egipcjanina imieniem Jarcha. 35  Dał przeto Szeszan słudze swemu, Jarsze, córkę swą za żonę i urodziła mu Attaja. 36  Attaj zaś był ojcem Natana, a Natan – Zabada. 37  Zabad był ojcem Eflala, a Eflal – Obeda. 38  Obed był ojcem Jehu, a Jehu – Azariasza. 39  Azariasz był ojcem Chelesa, a Cheles – Eleasy. 40  Eleasa był ojcem Sismaja, a Sismaj – Szalluma. 41  Szallum był ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz – Eliszamy. 42  Synowie Kaleba, brata Jerachmeela: Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Zifa i Mareszy, [ojca] Chebrona. 43  Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema. 44  Szema był ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja. 45  Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura. 46  Efa, drugorzędna żona Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazeza. Charan był ojcem Gazeza. 47  Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf. 48  Drugorzędna żona Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirchanę. 49  Urodziła ona także Szaafa, ojca Madmanny, oraz Szewę, ojca Makbeny i ojca Gibea. Corką Kaleba była Aksa. 50  Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, 51  Salma, ojciec Bet-Lechem, Charef, ojciec Bet-Gader. 52  Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, miał synów: Haroego, połowę Manachtytów 53  oraz rody Kiriat-Jearim, Jitrytów, Putytów, Szumatytów i Miszraitów; od nich wyszli Soreatyci i Esztaulici. 54  Synowie Salmy: Bet-Lechem, Netofatyci, Atrot Bet-Joab, połowa Manachtytów, Soreici, 55  rody pisarzy mieszkających w Jabbes, Tireatyci, Szimeatyci, Sukatyci. Ci są zatem Kenitami pochodzącymi od Chammata, ojca domu Rekaba.

Wsparcie

Zostań naszym Patronem

 Modlitwa na dzisiaj

Rozważania nt. Litanii Loretańskiej

Aktualności


 
zamknij

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.